پروژه مترو شهر آفتاب

دیوارهای داخلی ۳ هزار متر مربع