بیمارستان کمالی کرج

پروژه بیمارستان کمالی

پروژه بیمارستان کمالی - کرج دیوارهای داخلی 2هزار متر مربع