پروژه بیمارستان کمالی

دیوارهای داخلی ۲هزار متر مربع

  • نوع محصولفایبر سمنت برد
  • مجری پروژهشرکت دیوار پوشش سیمان پارت
  • دسته بندی :
  • TAGS