پروژه بیمارستان تهرانپارس

دیوارهای داخلی هزار متر مربع

  • نوع محصول فایبر سمنت برد
  • مجری پروژهدیوار پوشش سیمان پارت
  • دسته بندی :