لیست قیمت

کلیه قیمت ها به ریال می باشد.
هزینه بارگیری و حمل از انبار تا پروژه و تخلیه به عهده کارفرما می باشد.
9٪ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری به مبالغ فوق اضافه می گردد.