بسته بندی و نحوه تحویل

بسته بندی در شرکت دیوار پوشش در روی پالت های چوبی به وسیله تسمه های مخصوص بسته بندی انجام می گردد.